ჩვენი ვებსაიტი

ვალები, ყადაღა, სოციალური სამუშაო

კლიმატის ცვლილება

ქუქი-ფაილები

ქუქი-ფაილები

ქუქი-ფაილები

რა არის ქუქი?

ტერმინი „ქუქი“ აღნიშნავს მცირე ზომის მონაცემთა ფაილს, რომელსაც ვებ სერვერი უგზავნის  ვებ ბრაუზერს და რომელიც ინახება მომხმარებლის კომპიუტერში. როდესაც მომხმარებელი კვლავ ეწვევა სერვერს,  ბრაუზერი უგზავნის სერვერს მონაცემებს. ქუქი ფაილი ცნობს ინდივიდუალურ მომხმარებლებს,  აღრიცხავს  მომხმარებელთა პარამეტრებს და ა.შ. შედეგად, ის ამარტივებს ქსელის გამოყენებას.  

ქუქი ფაილი არის ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ვებ ფუნქციონალის მორგებას კონკრეტულ მომხმარებელზე.  ადრე მონახულებულ ვებ-გვერდს შეუძლია გამოიყენოს ქუქი ფაილი, რათა შეინახოს ინფორმაცია მომხმარებლის მიერ მონახულებული გვერდების  ან ინტერნეტში მისი აქტივობის შესახებ. ამგვარად, ქუქი ფაილი ეტაპობრივად განსაზღვრავს კონკრეტული მომხმარებლის ინტერესებს. არცერთ შემთხვევაში არ უნდა იქნას ქუქი ფაილი გამოყენებული მესამე მხარის მიერ მომხმარებლის ვინაობის დასადგენად.   
ქუქი ფაილის ინფორმაცია შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მიზნობრივი რეკლამირების, ვიზიტორთა ქცევის სტატისტიკური შეფასების ან სხვა მიზნებისთვის.  
1.
ორგანიზაცია Člověk v tísni o. p. s. (ფიფლ ინ ნიდ), Šafaříkova 635/24, 120 00, პრაღა 2, ID No: 25755277, რეგისტრირებული პრაღის მუნიციპალური სასამართლოს მიერ, ნაწილი O, ფაილი 119 („მაკონტროლებელი პირი“), საკონტაქტო ინფორმაცია: marek.vozka@clovekvtisni.cz, მონაცემთა დაცვის ოფიცრის საკონტაქტო ინფორმაცია: dpo@clovekvtisni.cz, აღნიშნული ვებგვერდის ოპერატორი იყენებს ქუქი ფაილებს შემდეგი მიზნებისთვის:  
 • ვებ-გვერდზე ტრაფიკის მონიტორინგი;  ვიზიტორთა შესახებ სტატისტიკის წარმოება, რაც მოიცავს ინფორმაციას ვებ-გვერდზე  ვიზიტორთა ტრაფიკის და ქცევის შესახებ;  
 • ვებ-გვერდების ფუნქციონირება.
2.
ქუქი ფაილების შეგროვება პირველ აბზაცში განსაზღვრული მიზნით შესაძლებელია მიჩნეულ იქნას პერსონალური მონაცემების დამუშავებად.

მონაცემების ამგვარად დამუშავება დასაშვებია შემდეგ სამართლებრივ საფუძველზე:
 • ტექნიკური და ანალიტიკური ქუქი ფაილების შემთხვევაში, მაკონტროლებელი პირის ლეგიტიმური ინტერესი, რომელიც ეფუძნება ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EU) 2016/679 რეგულაციის 6(1)(f) მუხლს ფიზიკურ პირთა პერსონალური მონაცმეების დამუშავებისა და  გადაცემის შესახებ და 95/46/EC დირექტივას (მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია) („GDPR“ ან „რეგულაცია“).
 • თქვენი თანხმობა არის ლეგიტიმური საფუძველი მიზნობრივი რეკლამირებისთვის განკუთვნილი ქუქი ფაილების დასამუშავებლად.  თქვენ აძლევთ თანხმობას თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების დაყენებით იმ პერიოდზე, რომელიც მითითებულია ქვემოთ თითოეული სახის მარკეტინგული ქუქისთვის. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თანხმობა  მონაცემების მარკეტინგული მიზნებისთვის დამუშავების შესახებ ნებისმიერ დროს, თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით.
3.
ვებ-გვერდები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას რეჟიმში, რომელიც არ იძლევა ინფორმაციის შეგროვების შესაძლებლობას  ვებ-გვერდის ვიზიტორთა ქცევის შესახებ - ეს რეჟიმი შეიძლება დაყენებულ იქნას ბრაუზერის პარამეტრებში; გარდა ამისა, შესაძლებელია რეგულაციის 21-ე მუხლით გათვალისწინებული ლეგიტიმური ინტერესის საფუძველზე  მონაცემების შეგროვების გაპროტესტება  შესაბამისი ელ.ფოსტის გაგზავნით მისამართზე: mail@clovekvtisni.cz. თქვენი პრეტენზია უნდა იქნას შესწავლილი მისი მიღებიდან არაუგვიანეს 30 დღისა. საიტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ქუქი ფაილები შეინახება მხოლოდ საიტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო დროით.
4.
თუკი თქვენ გამოთქვამთ პროტესტს ვებ-გვერდის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ტექნიკური ქუქი ფაილების დამუშავებაზე,  ასეთ შემთხვევაში, შეუძლებელი იქნება ვებ-გვერდის სრული ფუნქციონალისა და თავსებადობის გარანტირება.  
5.
ქუქი ფაილები, რომელთა შეგროვება ხდება საიტის ტრაფიკისა და ვიზიტორთა შესახებ ზოგადი სტატისტიკის შეფასების მიზნით, განიხილება კომპლექსურად და ფსევდონიმირებულ ფორმაში, რაც შესაძლებელს ხდის პირების იდენტიფიცირებას მხოლოდ პროფესიული და მნიშვნელოვანი ძალისხმევით. 
6.
თითოეული ტიპის ქუქი ფაილი ინახება ქვემოთ მოცემული პერიოდით.
7.
შეგროვებული ქუქი ფალების დამუშავება ასევე ხდება სხვა პროცესორებით:  
 • Google Analytics Provider, operated by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • A Web Solution Provider run by Automattic, Inc. - WordPress.com, based in San Francisco, California, USA
 • Facebook Ireland Limited, based at 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, D02 X525, Ireland
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
 • Seznam.cz, a.s., ID No 26168685.
8.
ზემოთხსენებული პლათფორმების (პროცესორები) მიერ ქუქი ფაილების დამუშავება ხდება მომსახურების პირობების შესაბამისად, რომლებიც შეგიძლიათ იხილოთ ბმულებზე:   9.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ რეგულაციის ფარგლებში თქვენ გაქვთ უფლება:  
 • მოითხოვოთ ინფორმაცია, თუ რა პერსონალი მონაცემების დამუშავება ხდება მაკონტროლებელი პირის მიერ, ან მოითხოვოთ ასლი;
 • მოითხოვოთ წვდომა მონაცემებზე, მონაცემების განახლება ან კორექტირება, ან დამუშავების შეზღუდვა;
 • უფლება გააუქმოთ თანხმობა ნებისმიერ დროს (თუკი მონაცემთა დამუშავება ხდება თანხმობის საფუძველზე), მაგალითად, მაკონტროლებელი პირისთვის ელ.ფოსტის ან წერილის გაგზავნის გზით;  
 • მოსთხოვოთ მაკონტროლებელ პირს  წაშალოს პერსონალური მონაცემები  – მონაცემები წაიშლება, თუკი შედეგად არ დაირღვევა მოქმედი სამართლებრივი რეგულაციები და მაკონტროლებელი პირის ლეგიტიმური ინტერესები;
 • თანხმობის საფუძველზე პერსონალური მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში, მოითხოვოთ ამგვარი მონაცემების გადაცემა;
 • თუკი არსებობს ეჭვი, რომ ირღვევა პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების ნორმები, მიმართოთ  მაკონტროლებელ პირს ან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს.
 
ტიპი მიზანი ვადა წვდომა ინფორმაციაზე
ანალიტიკური იყენებს Google ანალიტიკას ვიზიტორთა ქცევის შესახებ ინფორმაციის გასაგზავნად. ვიზიტის დროიდან 2 წლამდე google-analytics.com Opt-out from Google Analytics cookies
ანალიტიკური იყენებს Google ანალიტიკას ვიზიტორთა ქცევის შესახებ ინფორმაციის გასაგზავნად. 1 თვიდან 2 წლამდე google-analytics.com Opt-out from Google Analytics cookies
მარკეტინგი იყენებს Google ანალიტიკასმვიზიტორთა ქცევის შესახებ ინფორმაციის გასაგზავნად. ვიზიტის დროისთვის google-analytics.com Opt-out from Google Analytics cookies
მარკეტინგი ჩვენ ვიყენებთ კომპანია „გუგლ“-ის Google Optimize ქუქი ინსტრუმენტს ქსელის კონკრეტული სექციების საჭიროებებზე მორგებისა და ტესტირების მიზნით.  აღნიშნული ტექნოლოგიით,  ჩვენ შეგვიძლია ვებ-გვერდის მორგება კონკრეტულად თქვენს საჭიროებებზე, შემდეგ კი შემოწმება, თუ რამდენად მარტივია ამგვარად  პერსონალიზულ ქსელში ნავიგაცია და ინფორმაციის მოძიება.
 
google.com Opt-out from Google Optimize cookies

 

 

 

 
მარკეტინგი ჩვენ ვიყენებთ ქუქი ფაილებს Facebook-დან. აღნიშნული კომპანიის ქუქი ფაილში წარმოდგენილი ანონიმური იდენტიფიკატორის წყალობით, თქვენ ნაკლებად იხილავთ თქვენთვის არარელევანტურ რეკლამირებას Facebook-ზე. მეტად ხილული იქნება ის, რაც გაინტერესებთ.   3 თვე facebook.com Opt-out from Facebook cookies

 

 

 

 
მარკეტინგი facebook ვიზიტის დროისთვის facebook.com Opt-out from Facebook cookies

 

 

 

 
მარკეტინგი იყენებს Google Adwords მიზნობრივი რეკლამირებისთვის.   ვიზიტის დროისთვის google.com
10.
მაკონტროლებელი პირი ჩვენს ვებ-გვერდებზე აგროვებს შემდეგ ქუქი ფაილებს:  
როგორ ხდება ქუქი ფაილების დეაქტივაცია?
ქუქი ფაილების პარამეტრების დაყენება შესაძლებელია ინტერნეტ ბრაუზერის საშუალებით.  ბრაუზერების უმრავლესობა ავტომატურად იღებს ქუქი ფაილებს. თქვენ შეგიძლიათ მათი დეაქტივაცია  თქვენი ვებ ბრაუზერის საშუალებით ან კიდევ შეგიძლიათ მოახდინოთ მხოლოდ გარკვეული ტიპის ქუქი ფაილების აქტივაცია.
თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია ბრაუზერების, ასევე  ქუქი ფაილების პარამეტრების დაყენების შესახებ შემდეგ ვებ-გვერდებზე:   ქუქი ფაილების მართვის ეფექტური ინსტრუმენტი ასევე ხელმისაწვდომია ბმულზე http://www.youronlinechoices.com/en ან: https://jobsupportscookies.com/gdpr-in-properties