საქართველოში დაფუძნებული და ახალი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა დეტალური მიმოხილვა

PIN

პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა როლის განმტკიცება, როგორც ლეგიტიმური, ინკლუზიური და სანდო აქტორების, რომლებიც ხელს უწყობენ ეფექტურ მმართველობას და დემოკრატიზაციის პროცესებს მიზნობრივ ქვეყნებში. იგი ეფუძნება სამოქალაქო საზოგადოების ფართო და ინკლუზიურ განმარტებას, რომელიც აღიქმება „შუამავალ გაერთიანებათა ერთობლიობად, რომელიც არც სახელმწიფო არის და არც გაფართოებული ოჯახი“, და კონკრეტულად მიზნად ისახავს ახალი აქტორების მიზიდვას, როგორებიცაა, სოციალური მომენტები, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებების ინიციატივები და სამოქალაქო საზოგადოებათა ახალშექმნილი ორგანიზაციები.

შეფასებითი კვლევა ორ ეტაპად ჩატარდა: პროექტის დაწყებისას, 2020 წლის იანვრიდან მარტამდე, ხოლო შემდეგ თითქმის ერთი წლის შემდეგ, 2021 წლის იანვრიდან აპრილამდე - აქტიური განხორციელების ფაზაში.

იგი ეყრდნობა არსებული კვლევების საოფისე შესწავლას და თითქმის ასამდე ნახევრადსტრუქტურირებულ ინტერვიუს / კონსულტაციებს კარგად განვითარებულ არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებთან, წამყვან ადგილობრივ ექსპერტებთან და ამ სფეროში მოღვაწე მკვლევარებთან, ასევე, ახალ და ახალშექმნილი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ინიციატივების წარმომადგენლებთან მიზნობრივ ქვეყნებში.

გლობალური პანდემიის პირობებში მესამე სექტორის წინაშე მდგარი საერთო პრობლემების უკეთ აღქმასთან ერთად, ეს შეფასება მიზნად ისახავს მეტი სინათლე მოჰფინოს სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოსა და მოლდოვაში ფორმირების სტადიაში მყოფი სამოქალაქო საზოგადოების სტატუსთან, როლთან და საჭიროებებთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე, მათ არაფორმალურ ადგილობრივ ინიციატივებსა და საზოგადოებრივ მოძრაობებს.

კვლევა ეფუძნება მთელი რეგიონის მასშტაბით შეგროვებული მოსაზრებების სანიმუშე ერთობლიობას. მისი მიზანია აღწეროს ფაქტები, რომლებიც სირთულეებს უქმნიდა სამოქალაქო სექტორს ბოლო სამი ათწლეულის განამვლობაში და ხელი შეუწყოს ქვემოთ ჩამოთვლილ ფაქტორებს:

ზემოაღნიშნული მიზნების გათვალისწინებით, კვლევის დასასრულს ჩამოყალიბებულია კონკრეტული რეკომენდაციები კერძო და სახელმწიფო დონორებისთვის, იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააძლიერონ მათ ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა, გააუმჯობესონ კავშირები ახალ ჯგუფებთან და დახმარება გაუწიონ უფრო მედეგი მესამე სექტორის შექმნას. 

ჩამოტვირთე