ჩვენი ვებსაიტი

ვალები, ყადაღა, სოციალური სამუშაო

კლიმატის ცვლილება

თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

თქვენ გამოთქვამთ ცალსახა თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემები (ელ.ფოსტის მისამართი)  დამუშავებულ იქნას Člověk v tísni  (ფიფლ ინ ნიდ)-ის მიერ (“მაკონტროლებელი პირი”).

მაკონტროლებელი პირი დაამუშავებს თქვენს მონაცემებს საინფორმაციო ბიულეტენის ან სხვა საინფორმაციო მასალის გაგზავნის მიზნით.

პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მაკონტროლებელი პირის მიერ;  ამ უკანასკნელმა არ უნდა გადასცეს პერსონალური მონაცემები მესამე მხარეს.

თქვენი უფლებები:

  • უფლება გააუქმოთ თანხმობა ნებისმიერ დროს, მაგალითად, ელ.ფოსტის ან წერილის გაგზავნით მაკონტროლებელი პირისთვის;
  • უფლება გაიგოთ, თუ რა ტიპის პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს მაკონტროლებელი პირი;
  • უფლება მოითხოვოთ ახსნა-განმარტება მაკონტროლებელი პირისგან პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ;
  • უფლება მოითხოვოთ წვდომა ამგვარ მონაცემებზე,  მოითხოვოთ მონაცემების განახლება, კორექტირება ან შეზღუდვა, ასევე უფლება გააპროტესტოთ მონაცემების დამუშავება;
  • უფლება მოსთხოვოთ მაკონტროლებელ პირს წაშალოს პერსონალური მონაცემები;
  • უფლება მიმართოთ მაკონტროლებელ პირს ან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს, თუკი არსებობს ეჭვი, რომ იღრვევა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული  ვალდებულებები.

ინფორმაცია მაკონტროლებელი პირის შესახებ:

Člověk v tísni, o.p.s. (ფიფლ ინ ნიდ), რომელიც მდებარეობს მისამართზე: Šafaříkova 24, 120 00 პრაღა 2, ID 25755277, რეგისტრირებული პრაღის მუნიციპალური სასამართლოს მიერ ფონდების რეესტრში, ნაწილი O, ფაილი 119.

საკონტაქტო ინფორმაცია: marek.vozka@clovekvtisni.cz, მონაცემთა დაცვის ოფიცრის საკონტაქტო ინფორმაცია: dpo@clovekvtisni.cz