დემოკრატიის გაძლიერება მედია წიგნიერების ამაღლებით

გამოქვეყნებული 1 ივნ. 2020 წასაკითხი დრო 1 წუთი
დემოკრატიის გაძლიერება მედია წიგნიერების ამაღლებით
© Ramaz Chichinadze

მდებარეობა: იმერეთი, სამეგრელო

როდის: 2020-დან 2021-მდე

დონორები: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Transition

პარტნიორი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

საბოლოო მიზანი: ქართველ ახალგაზრდებში გაიზარდოს მედია წიგნიერბის უნარები და კრიტიკული აზროვნება, რათა მათ შეძლონ აქტიურად შეუწყონ ხელი საკუთარ თემში დემოკრატიულ პროცესებს.

კონკრეტული მიზანი: ახალგაზრდული დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობების გაზრდა იმერეთისა და სამეგრელოს რეგიონებში. ახალგაზრდებში მედია წიგნიერების სწავლების ხელშეწყობის მიზნით.

პროექტის არეალი და სამინზე ჯგუფები: პროექტი ხორციელდება იმერეთის და სამეგრელოს რეგიონებში. ადგილობრივი სამიზნე ჯგუფი მოიცავს ოთხ ახალგაზრდებთან მომუშავე არასამთავრობო

ორგანიზაციას და ორ მუნიციპალურ ახალგაზრდულ ცენტრს.

პროექტის ბენეფიციარები: სამიზნე რეგიონებში ახალგაზრდებთან მომუშავე ორგანიზაციები, მუნიციპალური ახალგაზრდული ცენტრები, რეგიონში მომუშავე მედია საშუალებები, სამოქალაქო განათ ლების პედაგოგები, ადგილობრივი ახალგაზრდები და საზოგადოება.

პროექტით გათვალისწინებული ძირითადი აქტივობები:

• მედია წიგნიერების შესახებ მეთოდოლოგიური სახლმძღვანელოს შექმნა ხუთი ფილმით,სპეციფიკური ფოკუსით მედია წიგნიერებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე საქართველოში.

• საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სამიზნე რეგიონალური რესურს ცენტრების, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის და მასაწვლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენელთა ჩართულობის

უზრუნველყოფა სასწავლო სახელმძღვანელოს შექმნის პროცესში.

• ახალგაზრდებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მუნიციპალური ახალგაზრდული ცენტრების- წარმომადგენლების შესაძლებლობების გაძლიერება და მათი ინფორმირებულობა მედია წიგნიერების შესახებ დოკუმენტური ფილმებით.

• სამიზნე რეგიონებში ადგილობრივი მედია საშუალების წარმომადგენელბის

ინფორმირებულობის ამაღლება მედია წიგნიერების მიმართულებით.

• ახალგაზრული ჯგუფების და ადგილობრივი მედია საშუალებების წარმომადგენელების ერთობლივი ინიციატივების განხორციელება მედია წიგნიერების მხარდასაჭერერად.

Autor: Ramaz Chichinadze, Communication Officer

მსგავსი სტატიები